Skip to main content

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy z Drukarnią GraffPrint (nazwa handlowa) zarejestrowaną jako jednoosobowa działalność gospodarcza o nazwie: Graffidea Agnieszka Dryzek z siedzibą przy: Puławskiej 34 budynek 6, 05-500 Piaseczno, NIP: 951 166 69 92, regon: 142970949, numer konta: PL 17116022020000000194894159
 2. Dane kontaktowe: numer telefonu i e-email są zamieszczone na stronie www.graffprint.pl/kontakt
 3. Nazwa „GraffPrint” to nazwa handlowa drukarni. Strona internetowa drukarni znajduje się pod adresem www.graffprint.pl
 4. Firma Graffidea Agnieszka Dryzek prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu usługi druku i oprawie w oparciu o indywidualne zamówienia Klientów. Są to usługi personalizowane według indywidualnych projektów lub dostarczonych wzorów tzn. zamówienia indywidualne.
 5. Niniejszy regulamin określa:
  • sposób korzystania z usług oferowanych przez drukarnię,
  • zakres odpowiedzialności,
  • zasady dotyczące zamówień i zawarcia umowy,
  • zasady przygotowania materiałów do druku i realizacji zleceń,
  • warunki płatności, dostawy i reklamacji.

§ 2. Procedura składania zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie drogą mailową pod adresem drukarnia@graffprint.pl
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie:
  • otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię drogą mailową z adresu zamieszczonego na stronie www.graffprint.pl/kontakt
  • potwierdzenia drogą mailową poprawności plików do druku przez Drukarnię
  • zaksięgowania płatności na koncie w przypadku wymaganej przedpłaty
 1. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na wystawienie faktury elektronicznej.
 2. Zamówienia niekompletne lub niepoprawne mają status „Oczekujące” bez ustalonego terminu realizacji.

§ 3. Materiały do druku

 1. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych do druku przez Klienta
 2. Klient oświadcza, że ma prawa do druku i przetwarzania dostarczonych materiałów.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z dostarczonych materiałów do druku, w tym prawa autorskie.
 4. Drukarnia nie sprawdza poprawności treści w plikach do druku przesłanych przez Klienta
 5. Pliki do druku powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie w zakładce: Jak przygotować plik do druku.
 6. Drukarnia GraffPrint nie odpowiada za błędnie przygotowane pliki pod kątem technicznym i tekstowym.

§ 4. Realizacja zlecenia

 1. Warunkiem realizacji zlecenia jest przesłanie poprawnych plików do druku lub akceptacji plików wygenerowanych w studiu graficznym drukarni Graffprint.
 2. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe w wyniku:
  • braku akceptacji plików do druku,
  • braku płatności w przypadku wymaganej przedpłaty,
  • niezgodności zawartości plików do druku ze specyfikacją przesłaną drogą mailową przez Klienta.
 3. Za pliki produkcyjne uznaje się pliki, które nie zawierają błędów i nie wymagają poprawek.
 4. Termin realizacja zamówienia podawany jest w dniach roboczych liczony od kolejnego dnia po dniu akceptacji do druku i przesłaniu potwierdzenia płatności.
 5. Oferowana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku przekazania plików niezgodnych ze specyfikacją techniczną lub zawierające treści naruszające prawo.
 7. Zamówienie powinno zawierać:
  • dane zleceniodawcy
  • numer telefonu kontaktowego
  • adres e-mail
  • opis przedmiotu zamówienia oraz nakład
  • sposób odbioru towaru i/lub kompletny adres dostawy wraz z danymi kontaktowymi osoby odbierającej

§ 5. Płatności

 1. Drukarnia GraffPrint przyjmuje płatności w następującej formie:
  • przelewem na konto Drukarni:
   PL 17116022020000000194894159
   EUR 26116022020000000262961710
  • kartą przy odbiorze osobistym
 1. Nie przyjmujemy płatności gotówką oraz za pobraniem.
 2. Przedpłaty są dokonywane na konto drukarni na podstawie faktury Proforma.

§ 5. Dostawa

 1. Możliwe formy dostawy:
  • wysyłka kurierem DHL
  • dostawa własnym transportem
  • odbiór osobisty – po wcześniejszym uzgodnieniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać pod adresem: drukarnia@graffprint.pl
 2. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.
 3. Warunki reklamacji:
  • reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony
  • reklamacje są przyjmowane w dni robocze w godzinach pracy drukarni 8-16.00
  • wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całego zlecenia
 4. Dopuszczalne są poniższe odchylenia:
  • przy cięciu na użytki: odchylenie od formatu +/– 1 mm
  • przy bigowaniu i falcowaniu: odchylenie umiejscowienia złamu +/– 1 mm
  • przy perforacji: odchylenie umiejscowienia perforacji +/– 1 mm
  • przy nadruku cyfrowego lakieru punktowego: odchylenie +/– 1 mm
  • różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i zrealizowanego produktu – nie przekraczające +/– 5% ilości określonej w zleceniu
 5. Drukarnia dba by wiernie odwzorowywać kolorystykę zawartą w pliku. Jednak ze względu na różnice technologiczne brak zgodności kolorów wydruku z obrazem na monitorze nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 6. Przy złamywaniu papieru o gramaturze powyżej 150g obserwuje się efekt pękania włókien zwłaszcza w miejscach silnie zadrukowanych. Drukarnia stosuje bigowawanie w celu ograniczenia tego efektu, jednak bigowanie nie jest pełni zapobiega efektowi pękania. Nie jest to podstawą do zgłaszania reklamacji.
 7. Reklamacji dotyczące uszkodzenia przesyłek będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu uszkodzenia wystawionego przez firmę kurierską. Zgłoszenia reklamacji uszkodzonej przesyłki należy składać maksymalnie do 3 dni od odebrania przesyłki.
 8. Uszkodzenia towaru muszą być udokumentowane.
 9. Towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony należy pozostawić do dyspozycji Drukarni do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 10. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy przesyłki.
 11. Przesyłka nieodebrana lub z odmową przyjęcia jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. Niepodjęcie przesyłki nie zwalnia z obowiązku zapłaty za realizację zamówienia.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia zgodnie z zapisami jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 3. Wszystkie spory będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Drukarni.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2023 r.